Estatutos


ESTATUTOS DO ATENEO ATLÁNTICO

CAPÍTULO I. Da Asociación en Xeral

Artigo 1. Coa denominación de ATENEO ATLÁNTICO fundouse en Vigo, o -- de maio de 2.017 unha Asociación, con seus Estatutos ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo e normas complementarias. O Ateneo Atlántico ten capacidade xurídica e plena capacidade de obrar e carece de ánimo de lucro.
Artigo 2. O Ateneo Atlántico constitúese por tempo indefinido.
Artigo 3. Son fins principais do Ateneo Atlántico:
 1. O fomento e a difusión da cultura na súas diversas manifestacións.
 2. A defensa e promoción dos valores democráticos e dos dereitos humanos poñendo en práctica os principios de liberdade, xustiza, ecoloxismo, solidariedade, igualdade e diversidade.
 3. A creación dun punto de encontro social que posibilite un espazo de reflexión no que prime a liberdade de expresión, o respecto, o compromiso cívico e o sentido crítico.
 4. A realización de actividades na procura da reflexión intelectual, cultural, científica e social: conferencias, debates, cursos, exposicións, paseos, encontros, representacións, certames, cinefórum, viaxes, eventos etc.
 5. Calquera outra actividade considerada axeitada polo Ateneo para o cumprimento dos seus fins emanados dos presentes estatutos.
Artigo 4. O domicilio actual do Ateneo está na Rúa Oliva 36201, Vigo. O Ateneo poderá celebrar as actividades noutros locais da cidade que lle sexan cedidos por outras entidades culturais, financeiras, asociativas, etc.
Artigo 5. A Asociación Ateneo Atlántico en función dos seus fins e da localización do seu domicilio social, exercerá as súas actividades no ámbito do Concello de Vigo fundamentalmente e poderá estendelas ao ámbito da Comunidade Galega.

CAPITULO II. Dos/Das asociados/as

Artigo 6. Poderán ser integrantes da Asociación todas as persoas físicas ou xurídicas, con plena capacidade de obrar que reúnan os seguintes requisitos e sexan admitidos no seo da Xunta Directiva:
 1. Estar interesadas no desenvolvemento dos fins da Asociación.
 2. Solicitar a admisión, facilitando os datos necesarios, enderezo , conta bancaria, etc.
 3. Calquera outro que poida fixar a Asemblea Xeral.
Artigo 7. A condición de persoa asociada perderase por causa de:
 1. Vontade propia, comunicada por escrito á Xunta Directiva.
 2. Falta de pagamento de dúas cotas trimestrais, unha semestral ou anual.
 3. Realización de accións que danen gravemente os intereses da Asociación.
 4. Expediente disciplinario.
Artigo 8. A expulsión das persoas asociadas será acordada pola Xunta Directiva, previa audiencia do interesado. En todo caso, o acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral e contra del pódese recorrer perante a xurisdición ordinaria.
Artigo 9. A separación temporal dun asociado/a pódese producir:
 1. A petición persoal do asociado/a por escrito.
 2. Polo acordo da Xunta Directiva, ben por motivos de ter aberto un expediente de sanción, ben pola falta de pago de cotas ou ben por comportamentos que afecten á boa marcha dalgún dos fins da Asociación.
Artigo 10. No seo da Asociación poden convivir as seguintes clases de asociados/as:
 1. Socios/Socias fundadores/fundadoras.
 2. Socios/Socias de número, que serán os que ingresen despois da constitución da Asociación.
Artigo 11. Asociados/as de número e fundadores teñen os seguintes dereitos:
 1. Tomar parte en calquera actividade que a Asociación organice en cumprimento dos seus fins.
 2. Beneficiarse de todas as vantaxes que a Asociación poida proporcionar.
 3. Participar nas Asembleas, con voz e voto, así como ser elector e/ou elixíbel para os cargos directivos.
 4. Recibir información sobre os acordos polos órganos da Asociación, así como sobre a información máis salientable da planificación e do orzamento e as súas respectivas execucións.
 5. Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde a mellorar o cumprimento dos fins da Asociación.
 6. Aqueles outros que sexan recollidos na lexislación vixente.
Artigo 12. Os/as socios/as de número e fundadores teñen as seguintes obrigas:
 1. Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e da Xunta Directiva
 2. Prestar cantos servizos determinen os Estatutos, o Regulamento de Réxime interno e os acordos das Asembleas Xerais.
 3. Desenvolver as obrigas inherentes ao cargo que se ocupe.
 4. Satisfacer as cotas ordinarias ou extraordinarias que se establezan pola Asemblea.
 5. Aquelas outras que sexan recollidas na lexislación vixente.

CAPITULO III. Do funcionamento asociativo

RÉXIME XERAL

Artigo 13. A Asociación rexerase segundo os presentes estatutos, sempre que os seus contidos non se opoñan ás leis nin contradigan os principios contidos na Lei Orgánica 1/2002 e o seu desenvolvemento regulamentario.
Artigo 14. O goberno e a representación da Asociación están a cargo dos seguintes órganos:
 1. A Asemblea Xeral, como máximo órgano colexiado da Asociación.
 2. A Xunta Directiva, como órgano colexiado en quen a Asemblea delega o goberno permanente da Asociación.
 3. A Presidencia, vicepresidencia, secretaría e a tesourería, como órganos unipersoais e con funcións de goberno e de representación determinadas polos Estatutos.

ASEMBLEA XERAL

Artigo 15. A Asemblea Xeral é o órgano de expresión da vontade da Asociación, estará integrada por tódolos/as asociados/as con dereito a voto e tomará os seus acordos polo principio maioritario ou de democracia interna. O presidente/a e o secretario/a serán os mesmos da Xunta Directiva.
Artigo 16. A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ó ano, o con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, o considere o/a Presidente/a ou o soliciten o 10% dos/das asociados/as. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ó presidente/a, autorizado coas sinaturas dos solicitantes, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.
Artigo 17. A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente dentro dos tres meses seguintes ao peche do exercicio. Tanto a Asemblea Ordinaria como a extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo Presidente/a da Xunta Directiva, enviándose notificación ao enderezo dos/das asociados/as. Na convocatoria han de aparecer o lugar, data e hora da xuntanza, así como a orde do dia con expresión concreta dos temas a tratar e os anexos que procedan. Tamén ha de sinalarse á hora da segunda convocatoria, que como mínimo terá que separarse media hora da primeira.
Artigo 18. Para que as Asembleas poidan tomar acordos, integraranse polos/as asociados/as asistentes, sempre que concorran un terzo do total con dereito a voto na primeira convocatoria ou, pasado o prazo estipulado, con calquera número de asociados/as con dereito a voto en segunda convocatoria.
Artigo 19. Os asociados/as poderán outorgar a súa representación, aos efectos de asistir ás Asembleas Xerais, en calquera outro socio/a. Tal representación, outorgarase por escrito, e deberá obrar en poder de Secretario de Asemblea polo menos media hora antes de celebrar a sesión.
Artigo 20. Son competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:
 1. Aprobar o plan de actuación proposto pola Xunta Directiva, así como examinar e aprobar a Memoria de xestión correspondente.
 2. Aprobar o Orzamento proposto pola Xunta Directiva, así como examinar e aprobar os Balances e as Contas anuais do exercicio anterior
 3. Fixar as cotas ordinarias e extraordinarias
 4. Aprobar o Regulamento de Réxime Interno de Asociación
 5. As demais que resulten dos Estatutos e non estean expresamente asinadas á Asemblea Xeral Extraordinaria ou á Xunta Directiva.
Artigo 21. Son competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:
 1. Elixir os integrantes da Xunta Directiva.
 2. Aprobar a federación con outras asociacións
 3. Modificar os Estatutos da Asociación.
 4. Disolver a Asociación e designar os liquidadores
 5. Expulsar a socios/as a proposta da Xunta Directiva.
 6. Autorizar o alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais
 7. Solicitar a declaración de Asociación de Utilidade Pública.
Artigo 22. Os acordos tomaranse por maioría simple dos asociados/as presentes ou representados cando os votos afirmativos superen os negativos, non sendo computables os votos en branco nin as abstencións. Será preciso maioría cualificada dos presentes ou representados, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade destes, para os apartados comprendidos entre o b) e o g) do
Artigo 22. A continuación levaranse os acordos ó libro de Actas e asinará o/a Presidente/a e o/a Secretario/a da Asemblea. A acta será lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada por maioría simple.
Artigo 23. Os acordos que vaian contra destes Estatutos ou dos fins da Asociación poderán ser recorridos en reposición perante da Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición quedará aberta a vía para recorrer diante da xurisdición ordinaria.

XUNTA DIRECTIVA

Artigo 24. A Asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva formada polos cargos unipersoais encargados da Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesourería e de 4 a 10 Vocais. Os cargos unipersoais deberán ser asociados maiores de idade e exercer o cargo sen remuneración ningunha. Os cargos serán designados e revogados pola Asemblea Xeral Extraordinaria e o seu mandato terá unha duración de dous anos, podendo ser novamente elixidos por decisión de Asemblea Xeral ate un máximo de dúas ocasións con un máximo total continuado de seis anos.
Artigo 25. Os cargos da Xunta Directiva poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigas que tiveran encomendadas e/ou por expiración do seu mandato, Neste último caso, continuarán nos seus cargos ata o momento no que se produza a aceptación dos que os substitúan.
Artigo 26. As vacantes que se puideran producir na Xunta Directiva cubriranse provisionalmente por designación desta ata que a Asemblea Xeral elixa os novos membros.
Artigo 27. A Xunta Directiva reunirase con carácter ordinario unha vez ao trimestre e con carácter extraordinario cantas veces o determine o Presidente/a ou a petición de tres dos seus membros. A convocatoria realizarase como mínimo con tres días de antelación mediante citación persoal na que se recollerá a orde do día. No caso de ausencia inxustificada de calquera membro da Xunta Directiva por tres veces consecutivos procederase a súa destitución.
A Xunta Directiva quedará constituída cando asista a metade mais un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser tomados por maioría de votos. No caso de empate, o voto do Presidente/a será de calidade.
Artigo 28. As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral , nos actos propios dos fins da asociación, sempre que non requiran, segundo estes Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral. En particular son facultades da Xunta Directiva:
 1. Dirixir as actividades sociais, levar a xestión económica e administrativa da Asociación e acordar realizar os oportunos contratos e actos.
 2. Convocar as Asembleas Xerais e executar os acordos nela acadados.
 3. Formular e someter á aprobación do Asemblea Xeral o Plan de actuación proposto pola Xunta Directiva, así como a Memoria da xestión correspondente.
 4. Formular e someter á aprobación de Asemblea Xeral o Orzamento do exercicio, así como os balances de contas anuais do exercicio pechado.
 5. Resolver sobre a admisión de novos asociados.
 6. Crear Comisións de traballo coa fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades.
 7. Nomear delegados para determinadas actividades da Asociación.
 8. Interpretar os Estatutos e o Regulamento de Réxime Interno e velar polo seo cumprimento.
 9. Ditar normas de funcionamento non contemplados no Regulamento de Réxime Interno.
 10. Calquera outra facultade que non sexa exclusiva competencia da Asemblea Xeral de socios.
Artigo 29. O/A Presidente/a terá as seguintes atribucións:
 1. Ostentar a dirección da Asociación velando polo cumprimento dos seus fins.
 2. Representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados.
 3. Convocar, presidir e rematar as sesións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións que nelas se produzan.
 4. Ordenar pagos e autorizar coa súa sinatura os documentos, actas, certificacións e correspondencia.
 5. Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle no desenvolvemento das súas actividades e resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente á Xunta Directiva.
Artigo 30. O/A Vicepresidente/a asumirá as funcións que nelas delegue o/a Presidente/a substituíndoo, en caso de vacante, ausencia ou enfermidade.
Artigo 31. O/A Secretario/a terá as seguintes atribucións:
 1. Ostentar a dirección dos traballos administrativos da Asociación.
 2. Custodiar e levar os libros de actas e de rexistro de socios/as, documentos e selos da Asociación.
 3. Estender as convocatorias o as actas das reunións ademais de expedir as certificacións das mesmas co visto e prace do presidente/a
 4. Comunicación sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscribibles aos Rexistros correspondentes, así coma a presentación das contas anuais e o cumprimento das obrigas documentais nos termos que legalmente correspondan.
Artigo 32. O/A Tesoureiro/a terá as seguintes atribucións:
 1. Ostentar a dirección dos traballos de xestión económica da Asociación.
 2. Custodiar e levar os libros de contabilidade e os inventarios, así como todos documentos económicos necesarios para a elaboración das contas e balances.
 3. Preparar os orzamentos, as Contas anuais e os Balances para a súa presentación diante da Xunta Directiva e da Asemblea Xeral.
 4. Recadar e custodiar os Fondos pertencentes á Asociación.
 5. Dar cumprimento ás ordes de pago que expida o/a Presidente/a.
Artigo 33. Os vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, así como as que nazan das delegación ou comisión de traballo que a propia Xunta encomende.

RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 34. A Asociación é unha entidade sen ánimo de lucro. Os posibles beneficios obtidos como consecuencia da súas actividades económicas, incluíndo as prestacións de servizos, deberán destinarse, exclusivamente, ao cumprimento dos seus fins.
Artigo 35. O patrimonio da Asociación coincide co recollido nos contas aprobadas anualmente, sendo de ----------- euros.
Artigo 36. O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 de decembro de cada ano.
Artigo 37. O Orzamento da Asociación será anual, tendo que ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria de inicio do exercicio. Asemade, a liquidación do Orzamento terá que ser presentado na Asemblea Xeral Ordinaria inmediatamente posterior ao remate do exercicio.
Artigo 38. Anualmente e con referencia ao último día do exercicio económico de cada ano, practicarase o inventario e balance de situación, que se formalizará nunha memoria que será posta á disposición dos/as socios/as, durante un prazo non inferior aos quince días ao sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalo ou censuralo.
Artigo 39. Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins ou actividades da Asociación serán os seguintes:
 1. As cotas ordinarias dos/as asociados/os, que en ningún caso serán reintegrables.
 2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola Asemblea.
 3. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
 4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
 5. As achegas voluntarias, que se considerarán como préstamos sen xuros, reintegrables nos termos que se pacten.
 6. Calquera outro recurso lícito.
Artigo 40. Para a disposición de fondos das entidades bancarias onde a Asociación teña depositados os mesmos, deberán ter recoñecidas as firmas o/a Presidente/a, o/a Secretario/a e o/a Tesoureiro/a, para o emprego conxunto de dúas delas.
Artigo 41. A disposicións dos bens patrimoniais que se aproben regulamentariamente,han de ser aprobados pola Asemblea Xeral.

CAPITULO IV. Da modificación de Estatutos e Disolución.

Artigo 42. Os presentes Estatutos poderán ser modificados a proposta da Xunta Directiva ou un cuarto dos/das asociados/as.
A convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria terá a modificación dos Estatutos como único punto da orde do día e estará acompañada do texto coas modificacións propostas, abríndose un prazo de 10 días para que calquera socio/a poida dirixir á Xunta Directiva as propostas e emendas que estime oportunas. Estas complementarán a documentación da citada Asemblea e serán postas a disposición cunha antelación mínima de 3 días á realización da mesma.
A aprobación da modificación dos Estatutos acordarase pola maioría cualificada dos/as socios/as presentes ou representados/as.
Artigo 43. A Asociación disolverase polos seguintes causas:
 1. Pola vontade dos asociados/as acordada pola maioría cualificada das persoas presentes ou representadas.
 2. Por outras causas determinadas legalmente.
 3. Por sentenza xudicial.
Artigo 44. Acordada a disolución, a Asemblea Xeral Extraordinaria designará dous asociados/as liquidadores, que xunto o/a presidente/a e o/a Tesoureiro/a procederán a concretar a liquidación dos bens pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante. Este doarase a outra entidade de carácter non lucrativo inscrita na Comunidade Autónoma de Galicia que teña os mesmos ou similares fins cós desta Asociación.
O xustificante de doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente para a inscrición de disolución da Asociación.
Vigo, xuño 2017
/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/